Pozrite si naše certifikáty

Politika kvality spoločnosti TONEX,  spol. s r.o.

V zmysle normy ISO 9001:2015 čl. 5.2 spoločnosť TONEX, spol. s r.o. so sídlom v Komárne, vyhlasuje nasledovnú politiku kvality:

 • Kvalitnou realizáciou stavebných diel spĺňať požiadavky zákazníkov a získavať ich dôveru.
 • Vytvárať podmienky a vyčleňovať zdroje na kvalitnú realizáciu stavebných diel. Sledovať a zavádzať najnovšie trendy z oblasti realizácie stavieb.
 • Neustálym vzdelávaním a výchovou pracovníkov zvyšovať ich kvalifikáciu a povedomie o kvalite nakoľko firmu prezentuje každý pracovník prostredníctvom výsledkov svojej práce, svojho chovania a vystupovania.
 • Vytvárať partnerské vzťahy so subdodávateľmi a vyššími dodávateľmi, založené na vzájomnej dôvere.
 • Vytvárať podmienky pre správny chod systému manažérstva kvality vybudovaného podľa medzinárodných noriem ISO radu 9000 a neustále zlepšovanie jeho efektívnosti.
 • Zverejňovať politiku kvality na všetkých úrovniach v rámci celej spoločnosti.

Environmentálna politika spoločnosti

V zmysle normy ISO 14001:2015 čl. 5.2 spoločnosť TONEX, spol. s r.o. so sídlom v Komárne, vyhlasuje nasledovnú politiku kvality:

 • Vykonávať činnosti v súlade s environmentálnou legislatívou, predpismi a požiadavkami súvisiacimi so životným prostredím.
 • Sústavne zlepšovať zavedený IMS prostredníctvom strategického plánovania, efektívnej realizácie a správneho monitorovania našich environmentálnych cieľov.
 • Používať také postupy, produkty a technológie, ktoré znižujú negatívne environmentálne vplyvy pri používaní a likvidácií.
 • Podporovať recykláciu odpadov a svojich produktov po skončení ich životnosti.
 • Spolupracovať s príslušnými orgánmi štátnej správy a orgánmi samospráv.
 • Neustále zvyšovať ekologické vzdelanie a uvedomelosť pracovníkov ich pravidelným školením, monitorovať zamestnancov s cieľom zvyšovať ich environmentálnu zodpovednosť.
 • Minimalizovať znečistenie životného prostredia používaním najlepších dostupných technológií.
 • Zverejňovať environmentálnu politiku na všetkých úrovniach v rámci celej spoločnosti.

Politika bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci spoločnosti

V zmysle normy ISO 45001:2018 čl. 5.2 spoločnosť TONEX,  spol. s r.o. so sídlom v Komárne, vyhlasuje nasledovnú politiku:

 • Dodržiavať aplikovateľných právnych a iných požiadaviek, ktoré sa vzťahujú na nebezpečenstvá BOZP a ktorých sa organizácia zaviazala plniť.
 • Účinnými preventívnymi prostriedkami minimalizovať výskyt pracovných úrazov a poškodenie zdravia. Vytvárať bezpečné, optimálne a pre zdravie vyhovujúce podmienky práce a pracovného prostredia.
 • Sústavné/trvalé zlepšovanie systému manažérstva BOZP, do tohto procesu aktívne zapájať všetkých zamestnancov, vykonávať opatrenia v oblasti ochrany práce.
 • Neustále zvyšovať vzdelanie a uvedomelosť pracovníkov ich pravidelným školením, monitorovať zamestnancov s cieľom zvyšovať ich vedomostí v oblasti BOZP.
 • Zverejňovať politiku BOZP na všetkých úrovniach v rámci celej spoločnosti, pravidelne ju preskúmavať, aby sa zabezpečila jej platnosť a vhodnosť.